HAKKIMIZDA

MARDİN ORTAK KADIN İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ  (MOKİD)

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği “Kadın Merkezi Projesi” kapsamında Mart 2007’de kuruldu. Kurulduğundan şimdiye kadar kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet, iletişim, sağlık, üreme sağlığı konularında kadınları bilgilendirme faaliyetleri ve farkındalık eğitimleri yürütmekteyiz. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz eğitimler Mardin Artuklu Kızıltepe ilçeleri ve bazı köylerinde kadınlara seminer, konferans veya grup çalışma yöntemleriyle verilmiştir. MOKİD kurulduğundan bu yana, şiddete maruz kalan kadınlara, Kadın Danışma Merkezi’ nde (KDM) kesintisiz sosyal danışmanlık, psikolojik ve hukuki destek vermektedir. Bunlara ilaveten, kadınların mesleki beceri kazanması ve ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla çeşitli meslek beceri kursları düzenlenmiş/düzenlenmektedir. Ayrıca yetişkin kadınların okuma ve yazma öğrenmeleri ve özgüvenlerinin gelişmesine katkı vermek amacıyla okuma ve yazma kursları açmıştır/açmaktadır.

MOKİD’in Vizyonu: Kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılığın tüm biçimlerinin sona erdiği, herkes için adalet, eşitlik ve özgürlüğün tesis edildiği bir dünya/toplum yaratmaktır.

MOKİD’in Misyonu: Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı her türlü şiddetle mücadeleyi, hak temelli perspektif ile yürütmek; bu bağlamda kadın ve kız çocuklarının güçlenmesi ve eşit fırsatlara ulaşmasını sağlamak amacıyla savunuculuk, kampanya, araştırma, eğitim ve lobi çalışmaları yapmaktır.

DEĞERLERİMİZ

     Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi temelinde hareket eder.

     Özerktir: MOKİD herhangi bir siyasi partiden, hükümetten veya dini kurumdan bağımsız olarak çalışır.

     Katılımcıdır: MOKİD katılımcılığı destekler ve çalışmalarını yürütürken katılımcı karar alma mekanizmalarını kullanır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokratik vatandaşlık çerçevesinde değişikliklere ve yeniliklere açıktır.

     Ayrımcılık karşıtıdır: MOKİD cinsiyet, toplumsal cinsiyet, yaş, ırk, din, dil, siyasi veya başka bir görüş, sınıf, etnik köken, cinsel yönelim, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya bir başka statü gibi faktörlere dayalı tüm ayrımcılıklara karşıdır.  MOKİD çalışmalarında her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gereken özeni gösterir

     Hak temellidir: MOKİD çalışmalarında herkesin insan haklarını temel alır.

      Dayanışmayı önemser, kolektiftir: MOKİD kadınların seslerin güçlenmesi ve etkilerinin artması için farklı düzeylerde, birbirine bağlı ve ortak bir hareketin parçası olarak çalışmaya kararlıdır. Dayanışmaya, ağ kurmaya ve farklı gruplar arasındaki bağlantılara, kesişimselliğe önem verir. Gerekli durumlarda, hem kadın hareketinin farklı düzeyleri (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası) hem de kendisi dışındaki hak temelli gruplarla dayanışma ve iş birliği yapmayı önemser. En etkili değişim ve dönüşümün dayanışma içerisinde gerçekleşebileceğine inanır.

      İdealisttir: MOKİD topluma olumlu bir katkı sağlayacak konularda cesur, yaratıcı ve mümkün olan en iyi çözümleri üretmeye çalışır.

     Hesap verebilir ve şeffaftır: MOKİD çalışmalarının her aşamasında doğruluk, dürüstlük, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser. Faaliyetlerinde kaynakların sorumluluk içerisinde kullanımını sağlar ve bu doğrultuda gerekli mekanizmaları oluşturur ve kullanır

     Kapsayıcıdır: MOKİD farklı deneyimler içeren grupların; katılım, yaratıcılık ve motivasyonu arttırarak kapsayıcı ve çoğulcu fikirler doğurduğu inancını taşır. Çeşitli bilgi ve deneyimlerden ilham alır. Birey ve toplum olarak gelişebilmek için, paylaşım ve iş birliğinin teşvik edildiği kapsayıcı, sıcak bir ortamın etkisine inanır. 

      Beyanı Esas Alır: MOKİD şiddete maruz bırakılan kişinin beyanını esas alır. Şiddetle ilgili gerekli süreçlerin başlatılması için delil aramaz. Şiddete maruz bırakılanı güçlendiren, şiddet sonrası iyileşmesine destek veren mekanizmaları işletmek üzere hareket eder.

     Önyargılı değildir: MOKİD Kadın Danışma Merkezi’ne başvuran kadınlara önyargılı yaklaşmaz, yaftalamaz, yargılamaz ve suçlamaz.

Mardin Ortak Kadın İşbirliği Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

S. Hülya ÇELEBİOĞLU