İLKELERİMİZ

İlke ve Değerlerimiz

·         Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi temelinde hareket eder.

·         Özerk: MOKİD herhangi bir siyasi partiden, hükümetten veya dini kurumdan bağımsız olarak çalışır.

·         Katılımcı: MOKİD katılımcılık için çaba gösterir ve çalışmalarının her düzeyinde katılımcı karar alma mekanizmalarını kullanır. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve demokratik vatandaşlık çerçevesinde değişikliklere ve yeniliklere açıktır. Hak temelli çalışmalar yürütür.

·         Ayrımcılık karşıtı: MOKİD çalışmalarında herkesin insan haklarına saygılı olmak ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak için gereken özeni gösterir.

·         Herkes için eşitlik adalet:  MOKİD cinsiyet, toplumsal cinsiyet,yaş, ırk, din, dil, siyasi veya başka bir görüş, sınıf, etnik köken, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya bir başka statü gibi faktörlere dayalı tüm farklılıklar için eşitlik ve adalet çabası içerisindedir.

·         Dayanışma -Kolektif çalışma: MOKİD kadınların mücadele ruhunun güçlenmesi, etkilerinin artması için farklı düzeylerde, birbirine bağlı ortak bir hareketin parçası olarak çalışmaya kararlıdır. Dayanışmaya, ağ kurmaya ve farklı gruplar arasındaki bağlantılara önem verir. Gerekli durumlarda, hem kadın hareketinin farklı düzeyleri (yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası, kamu kurum ve kuruluş) hem de diğer hak temelli gruplarla dayanışma ve işbirliği yapmayı önemser. En etkili değişim ve dönüşümün dayanışma içerisinde gerçekleşebileceğine inanır.

·         İdealist: MOKİD topluma olumlu bir katkı sağlayacağını gördüğü takdirde cesur, yaratıcı ve farkındalık yaratacak en iyi çözümleri üretmeye çalışır.

·         Şeffaf, hesap verilebilirlik: MOKİD çalışmalarının her aşamasında doğruluk, dürüstlük, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini benimser. Faaliyetlerinde kaynakların sorumluluk içerisinde kullanımını sağlar ve bu doğrultuda gerekli mekanizmaları kullanır.

·         Önyargısız: MOKİD her bireyi  “insan” olarak kabul eder ve her bireyin bir değeri olduğunu önyargısız kabul ederek yaklaşır.

·         Kapsayıcı: MOKİD çeşitli insanlardan oluşan grupların (mülteci, yerel, Türk, Kürt, Arap, Süryani) bir araya gelerek katılım sağladığı, dayanışma, danışmayı ve üretimi destekleyerek çeşitli savunuculuğunu yapılacağı inancını taşır. Bilgi ve deneyimlerden ilham alır. Birey ve toplum olarak gelişebilmek için, paylaşım ve işbirliğinin teşvik edildiği kapsayıcı, bir dayanışma ortamının etkisine inanır. 

·         Öğrenmeye ve gelişime açık: MOKİD hizmet kalitesini ve hizmet alanını güçlendirecek yenilikleri izleyerek çalışma alanını genişletmek için öğrenmeye ,bilgi deneyimini arttırmaya ve kapasitesini geliştirme konusunda sürdürülebilirliğini yapıyor / yapmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği,, evrensel insan hakları ve demokrasi çerçevesinde yapılan hak temelli çalışmalara, değişikliklere ve yeniliklere açıktır.